Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

Jeśli próbowałaś się wtłoczyć w jakiś szablon i to się nie udało, masz najprawdopodobniej dużo szczęścia. Może i jesteś wyrzutkiem, ale ocaliłaś duszę. Bez porównania gorzej jest tkwić tam, gdzie nie mamy czego szukać, niż tułać się przez jakiś czas w poszukiwaniu psychicznego kontaktu, jakiego nam trzeba. Szukanie swego miejsca nigdy nie jest pomyłką. Nigdy. Po zimie zawsze przychodzi wiosna. Trwaj i wciąż szukaj Rób swoje, a w końcu odnajdziesz drogę.
— Clarissa Pinkola Estees
4050 2d05 400
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland viafou fou
0091 e7f5 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMezame Mezame
8000 438e 400
Reposted fromspring-flow spring-flow

June 25 2017

9134 fd99 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSkydelan Skydelan
6964 e36b 400
Reposted fromhagis hagis viaSkydelan Skydelan
6589 185e 400
Reposted fromspring-flow spring-flow
6666 6f16 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan

June 24 2017

2425 b4c8 400
Reposted fromspring-flow spring-flow
Dokąd idę? Do słońca. To chyba jasne.
— Edward Stachura
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
9181 fe80 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
8565 e400 400
Reposted fromslodziak slodziak viakaatee kaatee

June 22 2017

Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakudi kudi
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaMezame Mezame
6528 c177 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viaMezame Mezame

June 21 2017

1840 0d35 400
Reposted frommeem meem viablackmoth7 blackmoth7
0451 5b2f 400
Reposted fromyeli yeli viaamelinowa amelinowa
8209 ecb9 400
"Najlepiej w życiu ma Twój Kot, bo jest przy Tobie." - Szymborska w liście do Filipowicza
Reposted frompouler pouler viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl